IMG_20170704_191359_HDR

עיר תאגיד, תאגיד בעיר

עורכות: אבירמה גולן ורונית דוניץ-קידר
רסלינג

 

רוב אוכלוסיית העולם חיה בערים ומקיימת חיים עירוניים, אבל העיר איננה רק מרחב חיים. היא גם מנגנון המחויב על פי חוק לדאוג לרווחת התושבים אזרחי העיר ולהעניק להם שירותים. בעיר בת ימינו מחקה המנגנון הזה את ההתנהגות והנורמות של התאגידים הגדולים, וערים רבות, בעיקר הגדולות והמרכזיות, הופכות כך לישויות כלכליות רבות עוצמה. כמו התאגידים, גם הערים הגלובליות הגדולות מקיימות לעתים יחסים מורכבים עם ערים דומות להן בעולם, אך מנותקות יחסית משכנותיהן ומסביבתן הגיאוגרפית והחברתית.

אין ספק שהתאגידים – שחקנים מרכזיים בתהליכי יצירת ההון וחלוקתו – משפיעים רבות על התרבות והשיח הכלכליים והחברתיים ובשנים האחרונות אף מחוללים שינוי עומק במרחב העירוני. הדמיון בין העיר – ישות דמוקרטית ומגוונת מיסודה – לבין התאגיד העסקי שתכליתו מוגדרת היטב כהשאת רווחים, מרתק ומטריד. נקודות ההשקה בין העיר לבין התאגיד רבות ומורכבות ממה שנראה לעין, ואילו המחקר שאמור לתאר אותם עדיין לוקה בחסר.

המאמרים המכונסים בספר הם פרי עבודה בסדנה רב תחומית שקיים המרכז לעירוניות בת-ים עם המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן. כל מאמר מאיר השתקפות אחרת של החיבור, ההשקה והעימות בין העיר לבין התאגיד.

הספר חורג מגבולות המחקר האקדמי, והוא מעוניין להשפיע על השיח המקצועי בתחום העירוניות ולעורר דיון ציבורי. מתוך ההגדרות הקיימות והתיאור העכשווי ביקשנו לייצר הצעה לעיר שאנחנו מבקשים לראות בעתיד: עיר אחראית, דמוקרטית, שוויונית, פלורליסטית ואנושית.

אבירמה גולן היא סופרת ועיתונאית, מנהלת המרכז לעירוניות, בת-ים.

ד"ר רונית קידר היא מרצה בכירה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן וממקימי המכון לאחריות תאגידית