Untitled-2

איחוד בת-ים ותל-אביב-יפו: משמעויות והשלכות

ד"ר מרב אהרון גוטמן / אבירמה גולן / ויטלי דובוב / ד"ר ניר כהן / איל סלינג'ר / ד"ר ארז צפדיה / ד"ר נילי שחורי

החלטתו של שר הפנים גדעון סער, להגיב לתביעתה של בת-ים לצדק חלוקתי בהקמת ועדה שהוגדרה מראש "ועדה לבחינת איחוד תל-אביב-יפו עם בת-ים" (כחלופה יחידה, או למצער עדיפה, לפתרון מצוקתה התקציבית של העיר), מעוררת שאלות עקרוניות שלדעתנו לא מתקיים לגביהן דיון כלל: לא בקרב מקבלי ההחלטות ואנשי המקצוע, ולא בשלטון המקומי ובחברה הישראלית. גם הדיון שמובילה התקשורת בשאלות אלה לוקה על פי רוב בדלילות מצערת של מידע ומחקר, ומתאפיין בראייה מוכוונת כלכלת-שוק ובפרספקטיבה שחסרים בה לעתים קרובות היבטים חשובים כמו חברה, תרבות, כלכלה מוניציפאלית, תכנון ומדיניות ציבורית.

לנוכח החֶסר הזה הקמנו במרכז צוות מומחים, שהתבקש לנתח את השאלות העולות מההצעה לאיחוד, ולגבש עמדה תיאורטית המתייחסת אל ההצעה הזאת. חברי הצוות, שנבחרו מדיסציפלינות שונות ומוסדות אקדמיים שונים, עמדו על כך שלא תהיה זיקה בין עבודתם בפרויקט הזה לבין עמדתה הרשמית של עיריית בת-ים כפי שזו באה לידי ביטוי בתקשורת ובהופעותיהם של נציגי העירייה והעיר בישיבות הוועדה.

לנוכח החלטה זו, וכיוון שהצוות סבר מלכתחילה שמקרה בת-ים איננו מקרה יחיד אלא אירוע אופייני המציע הזדמנות ממשית לדיון עומק בסוגיות המטרופולין וחלקיו השונים – הוגדרו גבולות העבודה של החוקרים כניסוח שאלות על ניהול מטרופולין והצעות לחלופות לניהול מטרופולין על בסיס מחקרים וניסיון מצטבר בארץ ובעולם.